IBEKS
Firma "1S" ametlik esindaja Eestis
372-6606380 | 372-55511601 | 372-55511607
1C Lenovo Expert Systems ORDI DR.Web Microsoft Agent Plus
1S:Ettevte 8. Autotranspordi juhtimine

"1S:Autotranspordi juhtimine" - see on programmiline toode tehnoloogilisel platvormil "1S:Ettevte 8".

Tplahendus tagab riprotsesside kompleksse toetamise transpordiorganisatsioonides ja allksustes, vimaldab saada ja kasutada informatsiooni, mis on vajalik juhtimisotsuste tegemiseks ja ettevtte tegevuse le arvestuse pidamise tagamiseks.


FUNKTSIONAALSED VIMALUSED

Programmiline toode "1S:Autotranspordi juhtimine" on vlja ttatud "1S:Ettevte 8" keskkonnas ja ta toetab selle kaasaegse tehnoloogilise platvormi kiki eeliseid: mastabiseerimist, avatust, administreerimise ja konfigureerimise lihtsust. Tnu platvormi "1S:Ettevte 8" arhitektuurile kohanevad programmilise toote riprotsessid hsti konkreetse ettevte nuetega.

"1C: Autotranspordi juhtimine" koosneb 10 peamisest moodulist:

 • Dispeti sisseseadmise moodul;
 • Vedude arvestuse moodul;
 • PTH (plaanilise tehnohoolduse) moodul;
 • Autojuhtide t arvestuse moodul;
 • Ktuse arvestuse moodul;
 • Remontide juhtimise moodul;
 • Tasaarvelduste moodul;
 • Kulude arvestuse moodul;
 • Planeerimise moodul;
 • CRM-i moodul.
Dispeti sisseseadmise moodul

On ette nhtud tellimuste vormistamiseks tranpordivahenditele ja nende jaotamiseks autode vahel. Tellimusi vidakse vastu vtta nii tellijatelt vljastpoolt ettevtet kui ka organisatsiooni oma allksustelt.

Vedude arvestuse moodul

Ssteemis "1S:Autotranspordi juhtimine" on realiseeritud jrgmist liiki sidulehtede arvestus:

 • Rahvusvaheline siduleht;
 • Veoauto siduleht;
 • Siduauto siduleht.

Lahendus vimaldab sidulehti vlja kirjutada mitmel meetodil:

 • vormistada uus siduleht ksitsi;
 • vormistada uus siduleht transpordivahendi saamiseks tulnud tellimuse alusel;
 • vormistada uus siduleht marsruudilehe alusel;
 • vormistada sidulehtede nimestik pakettvljakirjutuse abil.

Sidulehe sulgemisprotseduur teeb automaatselt jrgmised arvestused:

 • Auto, seadmete ja autojuhi tootluse arvestus;
 • Tootluse arvestus, ttatud aja arvestus tabeli jaoks ja autojuhtide palga arvestus;
 • Ktuse normatiivse ja tegeliku kulu arvestus.

Programmis on realiseeritud jrgmised aruanded autode t kohta:

 • Autode tootluse aruanne;
 • Lbisidu aruanne:
 • Seadmete t aruanne;
 • Seisuaegade aruanne;
 • Transpordivahendi tkaart;
 • Tehniliste ja ekspluatatsiooniliste nitajate aruanne;
 • Autojuhtide t aruanne.
PTH moodul

Mooduli peamised funktsioonid:

 • Dokumentide kontroll (tehnolevaatuse talongid, kindlustuspoliisid jne);
 • Plaanilise tehnolevaatuse ja rehvide vahetuse thtaegade kontroll;
 • Liiklusnnetuste ja kindlustusjuhtumite arvestus.
Autojuhtide t arvestuse moodul

Programm "1S:Autotranspordi juhtimine" vimaldab pidada autojuhtide poolt ttatud aja arvestust, vormistada taja arvestuse tabeli ning arvestada palka sidulehtede phjal.

Ktuse moodul

Programm vimaldab pidada ktuse saabumise, vljaandmise ja kulu arvestust. Ktuse saabumine ja vljaandmine vib toimuda erinevalt:

 • Ostmine sularaha eest;
 • Vljastamine talongide alusel;
 • Ostmine krediitkaartidega (sularahata arveldus);
 • Vljastamine ettevtte laost;
 • Ostmine tarnijalt vljastpoolt ettevtet.

Programmis on realiseeritud jrgmised ktuse liikumise aruanded:

 • Ktuse liikumise aruanne;
 • Ktuse sissetuleku ja kulude aruanne;
 • Ktuse tankimise aruanne;
 • Ktusekulu vrdlus autojuhtide likes;
 • Ktusetalongide vljaandmise andmik.
Remontide juhtimise moodul

See moodul on ette nhtud tehnolhoolduste planeerimise ja teostatud remontide arvestuse pidamiseks, varuosade kulu kontrollimiseks.

Plaanilise tehnohoolde seadistus vib olla teostatud tootluse (lbisit, taeg mototundides jne) erinevate parameetrite likes, aga ka etteantud kalendaarse perioodilisuse alusel. Programmis on ette nhtud vimalused remontide teostamise arvestuse pidamiseks nii oma remonditsoonis kui ka vljaspool ettevtet olevates autoteenindustes.

Tasaarvelduste moodul

Mooduli funktsionaalne otstarve:

 • Hinnakirjade ja tariifide teatmikkude hlestamine;
 • Transporditeenuste arvete ja aktide vormistamine.

Teenuste maksumuse arvestust peetakse kauba- ja transpordidokumentide jaoks, mis sisestatakse saatelehtede alusel. Hind vib olla arvestatud automaatselt tariifide jrgi vi sisestatud ksitsi suvalise summana.

Kulude arvestuse moodul

Programm vimaldab pidada kulude arvestust autode, kulukirjete, kontrahentide ja allksuste likes. Otsesed kulud jaotatakse sidulehtede, remondilehtede ja ktuse tankimise andmete alusel. Kaudseid kulusid vib jagada jrgmiste reeglite jrgi:

 • Vrdselt kikide autode vahel;
 • Proportsionaalselt tootluse mingi parameetri phjal (niteks lbisit, ttatud aeg jne);
 • Proportsionaalselt auto bilansilise maksumusega.
Planeerimise moodul

Allssteem "Planeerimine" on ette nhtud ettevtte tegevusliikide laialdaseks analtiliseks planeerimiseks ja analsimiseks. Teatmik "Planeerimise stsenaariumid" on meldud planeerimise jaotamiseks suvalise tunnuse alusel. Dokument "Transpordivahendite t planeerimine" on ette nhtud jrgmiste operatsioonide kajastamiseks juhtimisarvestuses:

 • Transpordivahendi eeldatavate tmahtude andmete sisestamine ja silitamine;
 • Transpordivahendi tplaanide vormistamine planeerimise allssteemi andmete ja sidusallssteemide tegelike andmete alusel.
CRM moodul

Allssteem CRM on ette nhtud tks klientidega (elektronkirjadega, sndmustega, meeldetuletustega). Ta vimaldab kasutajal jlgida informatsiooni sndmuste kohta, milles ta osaleb, saada meeldetuletusi ja e-kirju ning teatada ka teistele kasutajatele sndmustest, milles nad osalevad, koostada meeldetuletusi ja e-kirju teistele kasutajatele.

RAHVUSVAHELISTE AUTOVEDUDE JUHTIMINE

Programmimoodul "Rahvusvaheliste autovedude juhtimine" on vlja ttatud platvormil "1S:Ettevte 8" nagu tiendus konfiguratsioonile "1S:Autotranspordi juhtimine".PEAMISED VIMALUSED

Rahvusvaheliste autovedude jaoks meldud programmilahendus on kompleks, mis koosneb peamisest programmitootest "1S:Autotranspordi juhtimine" ja lisamoodulist "Rahvusvaheliste autovedude juhtimine".

Programmimoodul "Rahvusvaheliste autovedude juhtimine" ei ole iseseisev programmitoode, selle kasutamiseks on tingimata vajalik programmitoote "1S:Autotranspordi juhtimine" olemasolu.

Moodul "Rahvusvaheliste autovedude juhtimine" sisaldab jrgmisi funktsionaalseid vimalusi:

 • Logistikamnederi automatiseeritud tkoht:
  • tellimuste juhtimine rahvusvaheliste autovedude tegemiseks: uute tellimuste registreerimine, olemasolevate tellimuste redigeerimine, marsruudi ja nutava tranpordivahendi ning vajaliku varustuse valik, veetava veose kindlaksmramine;
  • vedude tellimuste rentaabluse anals ja kontrollimine: veo maksumuse arvestus ktusekulu, autojuhtide komandeerimiskulusid ja palka ning muid veoga seotud kulusid arvestades; reisi plaanilise kalkulatsiooni koostamine ja reisi rentaabluse hinnang.
 • Vimalus hendada mitu tellimust reisiks, harilikult kaks - ekspordiks ja impordiks ja sellele jrgnevaks rentaabluse analsiks ning reisi kohta tervikuna teistsuguse analtilise aruandluse saamiseks;
 • Tellimuste summa arvestus;
 • Tankimiste ja ktusekulude arvestus riikide likes;
 • Vimalus normeerida tankimist riikide likes, arvestades paagi mahtu, hindade prioriteeti ning sisse-/vljaveo norme;
 • Arvestus tasaarvelduste kohta kontrahentidega ja aruandekohustuslike isikutega;
 • Kulude ja tulude detaline anals: kulude ja tulude arvestus reiside, tellimuste, konkreetsete transpordivahendite kohta;
 • Planeerimise vimalus: ktuse kulu, autojuhtide palk, suvaliste kulude nimestik, tranpordivahendi tootluse planeerimine.
 • Tiendav analtiline aruandlus:
  • Tellimused ja reisid
  • Kulude kalkuleerimine
  • Otseste kulude aruanne
  • Sissetuleku ja otseste kulude anals
  • Kasumi aruanne
  • Sissetuleku aruanne
  • Tulude ja kulude eelarve
  • Remonditellimuste andmik
  • Tehnohoolduse teostamise thtajad ja mrustekohane varuosade vahetus
  • Dislokatsiooni urnaal
  • lesannete titmise kigu anals
  • Reisi anatiline aruanne
  • Rahvusvahelisi vedusid teostavate transpordivahendite t arvestuse koondnitajad
  • Reisi ktusekulu normi arvestuse teatis
  • Ktuse tankimine riikide likes
  • Kutuse tankimine Eestis
  • Autojuhtide palga arvestus
  • Kontrahentidega tehtavate tasaarvelduste aruanne
  • Aruandekohustuslike isikutega tehtavate tasaarvelduste aruanne
  • Statistilised nitajad.Tarkvara
Pealehele
Hinnakiri 1S
Koolitus
1S
Hooldus ja teenused
Tellimus

E-Mail