IBEKS
Firma "1S" ametlik esindaja Eestis
372-6606380 | 372-55511601 | 372-55511607
1C Lenovo Expert Systems ORDI DR.Web Microsoft Agent Plus
1S:Ettevte 8. Kaubanduse juhtimine

"1S:Ettevte 8. Kaubanduse juhtimine" - see on kaasaegne tvahend kaubandusettevtte ritegevuse efektiivsuse tstmiseks.


"1S:Ettevte 8. Kaubanduse juhtimine" rakenduslik lahendusvariant lahendab kompleksselt juhtimise arvestuse ja operatiivse arvestuse lesanded, analsi- ning planeerimislesanded, automatiseerib kaubandus-, finants- ja laooperatsioone, tagab ettevtte juhtimise kaasaegse taseme.
Rakenduslik lahendus automatiseerib jrgmisi majandustegevuse suundi:

 • mkide juhtimine (kaasa arvatud hulgi-, jae- ja komisjonikaubandus);
 • tarnete juhtimine;
 • mkide ja ostude planeerimine;
 • laovarude juhtimine;
 • ostjate tellimuste juhtimine;
 • ettevtte ja klientide vaheliste suhete juhtimine;
 • ettevtte kaubakibe anals;
 • hindade anals ja hinnapoliitika juhtimine;
 • kaubandustegevuse efektiivsuse monitooring ja anals

Rakendusliku lahenduse infobaasis registreeritakse nii sooritatud kui ka alles planeeritavad majandusoperatsioonid.


"1S:Ettevte 8. Kaubanduse juhtimine" automatiseerib praktiliselt kikide kaubandus- ja laoarvestuse algdokumentide vormistamise, aga ka rahaliste vahendite liikumise dokumentide vormistamise. Rakenduslik lahendus on meldud mis tahes liiki kaubandusoperatsioonide jaoks. On realiseeritud arvestusfunktsioonid alates teatmike pidamisest ning algdokumentide sisestamisest kuni erinevate analtiliste aruannete saamiseni.

Lahendus vimaldab pidada kaubandusettevtte juhtimisarvestust tervikuna. Valdusettevtte jaoks vib dokumente vormistada ka mitme, valdusettevttesse kuuluva firma nimel.


Ettevtte juht tstab oma ettevtte juhtimise efektiivsust

operatiivselt, saades tielikku ja usaldusvrset informatsiooni asjade seisust vttes andmete analsi alusel vastu phjendatud otsuseid planeerides oma tegevusi omades vimalust kigu pealt sekkuda ettevtte juhtimisprotsessi.


Kaubanduslike allksuste juhid ja spetsialistid suurendavad oma igapevase t efektiivsust, kasutades

 • avaraid vimalusi kikide vajalike dokumentide ettevalmistamiseks;
 • kaupade liikumise ja hinnakujunduse juhtimist;
 • tellimuste vastuvtmise automatiseerimist ja nende titmise kontrolli;
 • laovarude optimeerimist ja kaubakibe analsi;
 • ostude ja tarnete planeerimist.


Ettevtete IT-spetsialistidele

"1S:Ettevte 8" annab Teile kige kaasaegsematele standarditele vastava kompleksi instrumente-vahendeid ja tehnoloogiaid korporatiivse infossteemi lbittamiseks, modifitseerimiseks, haldamiseks ja jlgimiseks. Need vahendid kuuluvad firma "1C" poolt vljalastavate tiraatoodete "1S:Ettevte 8" tarnete hulka. Te saate ilma lisakulutusteta niisamasugused instrumendid, nagu neid kasutavad firma "1C" vljaarendajad. Seetttu ei ole ettevttesse paigaldatud ssteem Teie jaoks "must kast". Kogemused nitavad, et enamusele automatiseerimise alal ttavatele ssteemihalduritele ja spetsialistidele piisab mnest pevast, et omandada "1S:Ettevte" lahenduste lesehituse printsiibid, mille jrel Te vite mitte ainult jlgida, vaid ka adapteerida ssteemi vastavalt oma ettevtte nudmistele. Ssteemi reaalne avatus ja selle adapteerimise lihtsus, laialdased vimalused mastaapide suurendamiseks ja integreerimiseks, ssteemi haldamise ja toetamise lihtsus ja mugavus - kik see lubab Teil minimaalsete jupingutustega lahendada "madalatasemelised" tehnoloogilised ksimused ning kontsentreeruda ettevtte riprotsesside automatiseerimise sisulistele ning loomingulistele lesannetele.


Konsultatsioonifirmade ja ssteemiintegraatorite spetsialistidele

Lhikesed thtajad ja juurutamise efektiivsus, mistlikud hinnad ning paindlik litsentsipoliitika, vljattatud tpiliste ja spetsialiseeritud lahenduste kompleks, arendatud integratsioonivahendid - see on ainult osa neist vrtustest, mis teevad "1S:Ettevte" eeskujulikuks "ehitusmaterjaliks", et luua kige erinevamaid infossteeme. Paljud konsultatsioonifirmad ning ssteemiintegraatorid mrgivad, et ssteemi "1S:Ettevte" rakendamine ning koost firmaga "1C" on muutunud oluliseks teguriks nende projektide edukuses. Projektide riskide vhenemine, vimalus pakkuda tellijatele konkurentsivimelist projekti ning seda teostada, pannes paika thtajad ja eelarved - see kik lubab tsta Teie ettevtte mainet ning rirentaablust, laiendada klientide ringi ning seada nendega koos toimuva t industriaalsele alusele.


T htses informatsiooniruumis

Territoriaalselt jaotatud ssteemide ehitamine
Ssteemis "1S:Ettevte 8" on realiseeritud universaalne andmevahetusmehhanism formaadis XML, mida kasutatakse

 • territoriaalselt jaotatud ssteemide loomiseks "1S:Ettevte 8" baasil;
 • andmevahetuse korraldamiseks teiste infossteemidega;
 • hes rakenduslikus lahenduses vib luua mitu sltumatut vahetusssteemi - tks erinevate ssteemidega.

Integreerumine teiste ssteemidega
"1S:Ettevte" on avatud ssteem, mis on meldud laialdaseks integreerumiseks praktiliselt mis tahes vlisprogrammide ja seadmetega ldtunnustatud avatud standardite ja andmete leandmisprotokollide alusel.


Tarnimisvariandid

Programmi "1S:Ettevte 8. Kaubanduse juhtimine" vib kasutada erinevates tarnimisvariantides:
Variant hele kasutajale - personaalseks kasutamiseks vi vga vikesele ettevttele;
Versioon paljudele kasutajatele failivariandis;
Versioon klient-server, mis tagab efektiivse t ja info kindla hoidmise, kui on olemas kmned ja sajad heaegselt ttavad kasutajad.

Ettevtte arenedes ning tarnitava nomenklatuuri suurenedes, klientide arvu ja kaubakibe kasvades vib operatiivselt juurde llitada uusi tkohti ning kasvatada ssteemi vimsust, kasutades juba loodud informatsioonibaasi.


Kaubandusseadmete llitamine ssteemi klge

Ssteemi "1S:Ettevte" klge vib llitada kiki liiki kaubandusseadmeid - triipkoodide skannereid, andmekogumisterminale, off-line ja on-line reiimil, ostja displeid, elektronkaale, etikettide printereid. On tagatud ssteemiga liidetud kaubandusseadmete lihtne ja mugav hlestus, on ette nhtud igat liiki seadmete mitme eksemplari llitamine ssteemi klge.


Raport juhile

"Raport juhile" on "1S:Ettevte" ssteemi toodete jaoks phimtteliselt uus mehhanism, mis vimaldab korraldada juhtkonna jaoks ettevtte asjade kigu kohta informatsiooni regulaarset formeerimist ja kohaletoimetamist.

Oluline on, et see juht ise ei pea koostama pringuid ega ka kivitama programmi "1S:Ettevte". Olles kord hlestatud, vib mehhanism "Raport juhile" vastavalt antud reglemendile - niteks iga pev kell 19.30 vi iga 15 minuti jrel peva jooksul - automaatselt avaldada intranetis vi saata etteantud elektronposti aadressidele aruande, milles on mitmeplaaniline informatsioon ettevttest, mis on kontsentreeritud juhile mugaval ja nitlikul kujul.

Aruandes tuuakse ra operatiivne anals erinevate nitajate kohta: mgimahu, debitoorse ja kreditoorse vlgnevuse kohta, rahaliste vahendite liikumise kohta kirjete likes jne. Aruandes kajastatavate nitajate nimestiku vib hlestada kompanii iga erineva talituse juhi jaoks individuaalselt.

Analsiga tutvumise hlbustamiseks on aruandes ette nhtud andmete graafiline kujutamine: graafikud tegelike nitajate kohta vrreldes planeeritutega vi nendesamade nitajate kohta eelmistel perioodidel.


Kaubandustegevuse ja kaubakibe anals

Aruannete vimas ja paindlik ssteem lubab operatiivselt analsida ning vahetpidamata kontrollida praktiliselt kiki ettevtte kaubandustegevuse ja kaubakibe aspekte, sealhulgas:

 • mgid ja kaubakive, kaupade jgid ladudes ja komisjonridel, ladude ja kaupade maksumuse hinnangud realiseerimiseks, ABC ja XYZ - kaupade ligitmbavus;
 • tarnijate ja konkurentide hinnad;
 • rahaliste vahendite kive ja jgid, eeldatavad laekuvad ja vljaminevad maksed;
 • tasaarveldused kontrahentidega, komintentidega, komisjonridega, arveldused aruandekohustuslike isikutega, debitoorse ja kreditoorse vlgnevuse seisund;
 • vastastikused suhted ostjatega, t mgijuhtidega, ABC ja XYZ - ostjate ligitmbavus, kontaktide ja informatsiooniallikate vajalikkus;
 • ostjate tellimuste seisund ja tarnijatele antud tellimuste seisund;
 • mkide plaanid ja nende tegelik titmine;
 • kibevahendite ja lhiajaliste finantseerimisallikate struktuur, kaasa arvatud absoluutse, thtaegse ja jooksva likviidsuse koefitsiendid, oma kibekapitali olemasolu, raskesti realiseeritavate ja kergesti realiseeritavate aktivate suhe jne.

Informatsiooni vib saada mis tahes lbilikes ning nutava detailsusega (niteks andmed mkidest regioonide kaupa he vi teise kaubagrupi kohta) ja dnaamikas (niteks jlgida mkide dnaamikat teatud perioodi vltel pevade kaupa). Kasutaja saab ise mrata detailsuse taseme, grupeerimise parameetrid ja andmevaliku kriteeriumid aruannetes vastavalt lahendatavate lesannete spetsiifikale. Niisuguseid individuaalseid hlestusi (tegelikult kasutaja poolt loodud spetsialiseeritud aruanded) vib silitada edaspidiseks kasutamiseks.

Ssteemis realiseeritud kaasaegsed rimetoodikad, informatsiooni analsimise mugavad ja nitlikud vahendid muudavad programmi "1S:Kaubanduse juhtimine" tegusaks triistaks juhtimise aktuaalsete ksimuste lahendamisel:

 • millised kaubad on maksimaalselt tulusad, milliste jrele on stabiilne nudlus, millal ja mida osta;
 • kuidas tellimusi operatiivselt tita ning vltida lao lekuhjamist;
 • kui efektiivselt ttavad mgijuhid;
 • millised kliendid on Teie firmast rohkem huvitatud, kuidas teha paremat koostd nendega;
 • kuidas ma rohkem ning kulutada reklaamile vhem;
 • kuidas tagada hindade konkurentsivime ja mkide rentaablus;
 • kuidas planeerida ettevtte tulevikku ja kontrollida plaanide titmist.

"1S:Ettevte 8. Kaubanduse juhtimine" - see on uue plvkonna tiraatoode, mis lubab kompleksselt auotmatiseerida operatiivse ja juhtimisarvestuse printsiipe, kaubandusoperatsioonide analsi ja planeerimist. Uue lahenduse arengu vtmesuunaks on kaasaegse kaubandusettevtte efektiivse juhtimise koraldamiseks ettenhtud vimsa funktsionaalsuse realiseerimine.
Tarkvara
Pealehele
Hinnakiri 1S
Koolitus
1S
Hooldus ja teenused
Tellimus

E-Mail