IBEKS
Firma "1S" ametlik esindaja Eestis
372-6606380 | 372-55511601 | 372-55511607
1C Lenovo Expert Systems ORDI DR.Web Microsoft Agent Plus
Tootmisettevõtte juhtimine

Konfiguratsioon "Tootmisettevõtte juhtimine" on kompleksne lahendus, mis hõlmab tootmisettevõtte juhtimise ja arvestuse peamisi kontuure. See lubab organiseerida ühtset infosüsteemi ettevõtte tegevuse erinevate aspektide juhtimiseks.

 • Tootmise juhtimine
  • Tootmise laiendatud planeerimine
  • Vahetustega tootmise planeerimine
  • Kulude ja omahinna arvestuse juhtimine
  • Toodangu andmete juhtimine
 • Finantside juhtimine
  • Eelarvete juhtimine
  • Rahaliste vahendite juhtimine
  • Vastastikuste arvelduste juhtimine
  • Raamatupidamine
  • Maksuarvestus
  • Arvestuse pidamine rahvusvaheliste standardite järgi
 • Müükide juhtimine
 • Sisseostude juhtimine
 • Ladude (varude) juhtimine
 • Klientidega suhtlemise juhtimine
 • Personali juhtimine ja palgaarvestus
 • Mänedþeride töö kontrollimine ja hindamine
 • Analüütilised aruanded
 • Raport juhile
 • Tehnoloogilised väärtused

Ettevõtte finants-majanduslikku arvestust peetakse Venemaa ja rahvusvaheliste standardite järgi, tagades:

 • raamatupidamise
 • maksuarvestuse
 • arvestuse finantsaruandluse rahvusvaheliste standardite kohaselt
 • konsolideeritud aruandluse kujundamise

Eeldatakse, et konfiguratsiooni "Tootmisprotsessi juhtimine" juurutamine võib suuremat efekti anda ettevõtetes, kus töötajate arv on mõnestkümnest töötajast kuni mõne tuhande inimeseni (holding- ja võrgustruktuurides) ning üheaegselt töötavate kasutajate arv on suur.

Konfiguratsioon "Tootmisprotsessi juhtimine" võimaldab:
 • juhtida ettevõtet ja äri edendamise eest vastutavaid töötajaid, annab avaraid võimalusi analüüsimiseks ja planeerimiseks ning firma ressusrsside paindlikuks juhtimiseks konkurentsivõime suurendamise eesmärgil;

 • allüksuste juhtidel, mänedþeridel ja töötajatel, kes on vahetult seotud tootmise, turunduse, varustuse ja muu, tootmisprotsessi tagava tegevusega, saada vahendeid, mis lubavad tõsta igapäevase töö efektiivsust oma suundades;

 • ettevõtte arvestusteenistuste töötajatel kasutada automatiseeritud arvestuse pidamise vahendeid täies vastavuses seadusandluse nõuetega ning ettevõtte korporatiivsete standarditega.

Konfiguratsiooni väljatöötamisel on arvestatud ettevõtte juhtimise kaasaegseid rahvusvahelisi metoodikaid (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II jt) ning tootmisettevõtete eduka automatiseerimise kogemusi, mida on kogunud firma "1S" koos partneritega. Juhtimisalase, finantsarvestuse ja aruandluse kujundamise realiseerimiseks finantsaruandluse rahvusvaheliste standardite (MSFO) kohaselt osutas metodoloogilistes küsimustes abi ülemaailmselt tuntud audiitor- ja konsultatsioonifirma Price Waterhouse Coopers.

Konfiguratsioon "Tootmisprotsessi juhtimine" on ette nähtud juhtimise ja arvestuse automatiseerimiseks ettevõtte allüksustes ja tootmistalitustes, kaasa arvatud:

 • plaani- ja ökonoomikaosakond;
 • tootmistsehhid;
 • turustusosakond (müük);
 • turundusosakond;
 • materjalide laod;
 • valmistoodangu laod;
 • varustusosakond;
 • raamatupidamine;
 • personaliosakond;
 • töökorralduse osakond;
 • IT-talitus;
 • informatsiooni- ja analüüsiosakond;
 • haldus- ja majandusosakond.

Holdingstruktuuriga ettevõtetes peetakse läbivat juhtimisarvestust kõikide holdingettevõttesse kuuluvate organisatsioonide kohta. Juhtimisarvestust peetakse dokumentides fikseeritud andmete alusel, mis ei sõltu reglementeeritud arvestuse meetodist ja arvestuse pidamise faktist. Operatsiooni sooritamise fakt sisestatakse üks kord ning saadakse edasine kajastus juhtimisalases ja reglementeeritud arvestuses.Konfiguratsioon "Tootmisettevõtte juhtimine" on kompleksne lahendus, mis vastab juhtimise ja arvestuse põhinõuetele tootmisettevõttes. Lahendus lubab korraldada ühtset informatsioonisüsteemi ettevõtte tegevuse juhtimiseks ning ettevõtte tegevuse finants-majandusliku tegevuse arvestuseks Venemaa ja rahvusvaheliste standardite kohaselt.

Enamikus konfiguratsiooni dokumentides on realiseeritud funktsioonid, mis võimaldavad dokumentides kirjeldatud majandusoperatsiooni kajastada üheaegselt arvestuse erinevates liikides - s.o juhtimisalases, raamatupidamisalases ning maksuarvestuses (tulumaksu kohta).

Süsteemis võib kõiki mehhanisme jagada tinglikult kahte suurde klassi:

 • mehhanismid ettevõtte operatsioonitegevuse toetamiseks;
 • mehhanismid mitteoperatiivse arvestuse pidamiseks.

Operatiivplokki on eraldatud kõik mehhanismid, mis kuuluvad ettevõtte operatsioonitegevuse koosseisu. Sellest seisukohast, lähtudes fikseeritakse iga majandusoperatsiooni kohta ainult need andmed, mis on operatsiooni kohta teada selle ilmumise momendil, s.o operatiivandmed. Niisugused andmed registreeritakse süsteemis arvestuse algdokumentidena. Mõnikord võivad operatsioonid operatiivplokis olla ilma dokumentaalse kinnituseta, s.t ilma alusdokumendi variandita paberkandjal. Näiteks võib süsteemis arvestada kaupade tarneid ainult koguselises väljenduses, lao sissetulekuorderite vormistamisega, analüüsides rahaliste vahendite jääke ning arvestades kinnituseta laekumisi ja kinnituseta vahendite kulu.

Lisaks andmete operatiivarvestuse nõuetele esitatakse operatsioonitegevuse plokile operatiivkontrolli nõuded. Niisuguste operatsioonide sissekandmisel analüüsitakse arvestuse algdokumentides registreeritud andmete korrektsust ning sissekande vormistamise õigsust.

Edasi võib iga majandusoperatsioon saada oma kajastuse mitteoperatiivses juhtimisalases, raamatupidamisalases ja maksuarvestuses. Need võivad olla operatsioonid, mille registreerimine ei ole ajaliselt kriitiline või operatsioonid, mis täpsustavad operatiivplokist saadud informatsiooni. Nendes ei saa enam tühistada või muuta lähteandmeid, on võimalik ainult näidata informatsiooni interpreteerimise meetodit arvestuses. Seega võib mitteoperatiivseks arvestuseks kasutada nii operatiivploki andmeid kui ka arvestuse algdokumentide andmeid. Niisuguse dokumendikäibe korraldus lubab üks kord sisestada informatsiooni majandusoperatsiooni sooritamise fakti kohta ning hiljem ainult täiendada seda informatsiooni, mis on iseloomulik igale arvestuse liigile.Tarkvara
Pealehele
Hinnakiri 1S
Koolitus
1S
Hooldus ja teenused
Tellimus

E-Mail